Search This Blog

Monday, April 14, 2008

Tsa Sa Agahon

tsa sa agahon--
halin sa hawla't parakeet
ro hampangang lingganay nagkiling-kiling
***June Moreau

morning tea–
from the parakeet’s cage
a toy bell tinkles

***June Moreau
Source: http://www.theheronsnest.com/haiku/04a5708/thn_0104e1.html

No comments: